ครบรอบ ๘๔ ปี โรงเรียนวัดเสด็จ

 

เข้าสู่เว็ปไซต์

ประวัติความเป็นมาโรงเรียนวัดเสด็จ

โรงเรียนวัดเสด็จตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2476 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดพระธาตุเสด็จเป็นสถานที่เรียน สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนายจันทร์ ไชยเตกุล เป็นครูใหญ่

-พ.ศ. 2483 ได้รับงบประมาณจากกองการศึกษาปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 จำนวน 4 ห้องเรียนบนที่ดินว่างเปล่านอกบริเวณวัดพระธาตุเสด็จ

-พ.ศ. 2495 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเป็นอาคารไม้สองชั้นแบบ ป.20 พิเศษ จำนวน 6 ห้องเรียน ในที่ดินของราชการสงวน จำนวน 10 ไร่ - งาน 52.9 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนวัดเสด็จในปัจจุบัน

-1 ตุลาคม 2500 โอนเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

-พ.ศ. 2508 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 014 พิเศษ จำนวน 10 ห้องเรียน 150,000 บาท สมทบกับราษฎรและท่านพระครูรัตนาคม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเสด็จ

-พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 008 จำนวน 8 ห้องเรียน

-พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ 008 อีกจำนวน 2 ห้องเรียน

-1 ตุลาคม 2523 ได้มีกฎหมายโอนโรงเรียนประชาบาล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กระทรวง มหาดไทย ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

-พ.ศ. 2537 ได้รับเลือกจากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองลำปาง ให้เป็นโรงเรียนดีเด่นและผู้บริหารดีเด่น

-พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณจัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องวิทยาศาสตร์

-19 กุมภาพันธ์ 2546 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการกระถมศึกษาจังหวัดลำปางให้ยุบเลิกโรงเรียนบ้านวังเลียบ ตำบลบุญนาคพัฒนา มาเรียนรวมกับโรงเรียนวัดเสด็จ

-7 กรกฎาคม 2546 ได้มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ให้โอนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-17 ธันวาคม 2550 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กวัก อำเภองาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสด็จ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ที่ 654/2550 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2550

-16 พฤษภาคม 2551 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ให้ยุบเลิกโรงเรียนวัดท่าส้มป่อย ตำบลทุ่งฝาย มาเรียนรวมกับโรงเรียนวัดเสด็จ

-ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดเสด็จ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 ในการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภทประถมศึกษา ขนาดกลาง

-รางวัล สถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2554

-โรงเรียนในโครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์การใช้พลังงาน จากกระทรวงพลังงาน ปีการศึกษา 2552 และปี2553

-ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลบ้านเสด็จ

-ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเครือข่ายโรงเรียนในฝันของบริษัท ปตท. (มหาชน) จำกัด

-โรงเรียนต้นแบบศูนย์การเรียนรู้พระราชกรณียกิจและขยายผลพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ปีการศึกษา 2555

-ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดเสด็จผ่านการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล

-รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านความมีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ปีการศึกษา 2556

-รางวัลดีเด่นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด ปีการศึกษา 2556

ที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนวัดเสด็จ หมู่ 11 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

สภาพพื้นที่โรงเรียน

โรงเรียนวัดเสด็จ มีเนื้อที่ 10 ไร่ - งาน 52.9 ตารางวา สภาพพื้นที่เป็นที่ราบโดยมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านเสด็จ บ้านปงชัย ตำบลบ้านเสด็จ และ บ้านวังเลียบ ตำบลบุญนาคพัฒนา

ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านปงชัย บ้านเหล่า ตำบลบ้านเสด็จ

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านห้วยยาง ตำบลบ้านเสด็จ

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านปงชัย บ้านเสด็จ บ้านปงชัยพัฒนา ตำบลบ้านเสด็จ

เขตพื้นที่บริการ

ตำบลบ้านเสด็จ มี 5 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ 5 บ้านเสด็จ

หมู่ 8 บ้านลูเหนือ

หมู่ 9 บ้านลูใต้

หมู่ 11 บ้านปงชัย

หมู่ 17 บ้านปงชัยพัฒนา

ตำบลบุญนาคพัฒนา มี 2 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ 5 บ้านวังเลียบ

หมู่ 9 บ้านใหม่รัตนาคม

ตำบลทุ่งฝาย มี 1 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ 1 บ้านท่าส้มป่อย

สภาพชุมชน

โรงเรียนวัดเสด็จ ตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สถานที่ราชการสำคัญที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงได้แก่ สถานีอนามัยบ้านเสด็จ สถานที่สำคัญทางศาสนาได้แก่ วัดพระธาตุเสด็จ สถานที่ตั้งโรงเรียนเป็นชุมชนเมือง การคมนาคมสะดวก การติดต่อสื่อสารสะดวก มีสถานประกอบการหลายชนิดอยู่ในชุมชน ฐานะของผู้ปกครองนักเรียนส่วนมากยังอยู่ในระดับต่ำ อาชีพของผู้ปกครอง นักเรียนมีหลากหลาย เช่น ค้าขาย รับจ้าง ทำไร่ ทำสวน ทำนา ลูกจ้างโรงงาน รับราชการ พนักงานบริษัท ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามอยู่มากมายสืบทอดเป็นมรดกของชุมชน มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านหลากหลายสาขา และมีความสามารถถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลังได้ในระดับหนึ่ง ชาวบ้านผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนให้ความสนใจและความร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาการจัดการศึกษาทุกด้านเป็นอย่างดี

ขนาดของโรงเรียน

โรงเรียนวัดเสด็จ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง

ระดับการศึกษาที่เปิดสอน

โรงเรียนวัดเสด็จเปิดสอนระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นนักเรียนไป – กลับ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา โดยในระดับปฐมวัยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ระดับประถมศึกษาใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

คำขวัญ

การเรียนก้าวหน้า กีฬาก้าวไกล น้ำใจแน่นหนัก พิทักษ์คุณธรรม

ปรัชญา

การศึกษาคือรากฐานของชีวิต

สีประจำโรงเรียน

สีเหลือง – สีน้ำเงิน

สีเหลือง หมายถึง ความมีคุณธรรม จริยธรรม

สีน้ำเงิน หมายถึง ความหนักแน่น

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นจามจุรี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดเสด็จจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ยึดหลักคุณธรรมนำความรู้

พันธกิจ

1. จัด ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

3. สนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักประชาธิปไตย

4. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 

เป้าประสงค์

1. นักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดเสด็จ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

2. นักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดเสด็จทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและพัฒนาเต็มศักยภาพ

3. นักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดเสด็จ มีคุณธรรม จริยธรรมมีความรู้ด้านวิชาการ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

4. โรงเรียนวัดเสด็จมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

3d Printer