> โรงเรียนวัดเสด็จขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
Get Adobe Flash player

แขกแก้วมาเยือน

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2553

Powered by JoomlaGadgets

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

โรงเรียนดีประจำตำบล
ผลงานวิชาการปฏิทินการปฏิบัติงาน

ระบบประกันคุณภาพภายใน

มาตรฐานโรงเรียนวัดเสด็จ คู่มือระบบประกันคุณภาพภายปี 61 คู่มือการนิเทศภายใน แผนการนิเทศภายใน 2559 คู่มือบริหารโรงเรียน คู่มือประเมิน 4ส.19จุดเน้น คู่มือฯ ร.ร.ส่งเสริมสุขภาพ เสด็จ 53คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แผนการนิเทศภายใน 2560

แผนการดำเนินการ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา58-61 แผนพัฒนาคุณภาพ'ศึกษา 54-57 แผนปฏิบัติการปีงบฯ 2559 แผนปฏิบัติการปีงบฯ 2560 แผนปฏิบัติการปีงบฯ 2561 แผนปฏิบัติการปีงบฯ 2562 แผนปฏิบัติการปีงบฯ 2563 แผนปฏิบัติการปีงบฯ 2564

สรุปและรายงานผลปฏิบัติการ

ผลการประเมิน สมศ.รอบที่ 1,2ผลการประเมิน สมศ.รอบที่ 3รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา(SAR)2559 รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา(SAR)2560 รายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2559 รายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2560 รายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2561 รายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562 รายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลสารสนเทศ

รวมผลสัมฤทธิ์นักเรียน 2558 ข้อมูลจำนวนนักเรียน 53-57 ข้อมูลจำนวนนักเรียน 2558ข้อมูลจำนวนนักเรียน 2559จำนวนนักเรียน 2557-2560ทำเนียบศิษย์เก่า

๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์


โรงเรียนวัดเสด็จ ภูมิใจนำเสนอวีดีโอชุด“๑  โรงเรียน  ๑  อาชีพ  ๑  ผลิตภัณฑ์” ซึ่งได้รับรางวัลระดับภาค  ภายใต้ชื่อ  “สับปะรดคู่เคียง  ภูมิปัญญาเสด็จบ้านเฮา”  เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสับปะรดซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของตำบลบ้านเสด็จ  ได้ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการเข้ากับการดำเนินงาน  นอกจากนั้นเน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงของนักเรียน  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่โรงเรียนวัดเสด็จ

แหล่งความรู้

รู้จักอาเซียน
- ข้อมูลพื้นฐานอาเซียน
- ประเทศสมาชิกอาเซียน
- เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
E-BOOK สทร.สพฐ.
รวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
ศูนย์รวมสื่อ
แห่งรวบรวม เผยแพร่ ให้บริการ สื่อการเรียนรู้ที่หลากกลาย
Pil Obec
การเรียนการสอนกิจกรรมสนุกๆ ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
คลังความรู้สารานุกรมไทย พจนานุกรม ค้นหาคำศัพท์ออนไลน์
ภาษาไทย ภาษาทอง
เว็บไซต์ให้สาระความรู้เกี่ยวกับ ข้อสอบ เนื้อหา แบบฝึกหัด ในรายวิชาภาษาไทย
นวัตกรรมทางการศึกษา
เส้นทางสู่นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ที่หลายหลาย
ฝากกด like ใหม่ด้วยครับ เนื่องจากเพจเดิมถูกล็อค!!
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง

 

โรงเรียนวัดเสด็จขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

การแข่งขันบรรยายธรรมประจำปี ๒๕๖๔

ผลการแข่งขันระดับจังหวัด ดังนี้

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

๑.      เด็กหญิงจิรดา  อินทะเสน               ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

๑.      เด็กหญิงดวงใจ  สารบัว                  ได้รับรางวัล ชมเชย

๒.      เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  กระแสเทพ       ได้รับรางวัล ชมเชย

 

ผลการแข่งขันระดับภาคคณะสงฆ์ (ภาค ๖) ดังนี้

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

๑.        เด็กหญิงจิรดา  อินทะเสน               ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ

 

การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ประจำปี ๒๕๖๔

ผลการแข่งขันระดับประเทศ ดังนี้

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

๑.      เด็กหญิงจิรดา  อินทะเสน          ได้รับรางวัล รอผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขันระดับจังหวัด ดังนี้

ระดับประถมศึกษา ทีมชายล้วน

รางวัลรองชนะเลิศ

ประกอบด้วย

๒.      เด็กชายธนวัฒน์  ข่วงทิพย์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๓.      เด็กชายสืบพงษ์  พรหมฟัง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๔.      เด็กชายพีรพงษ์  ประโยตัง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๕.      เด็กชายอนุวัฒน์  ใจมาบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๖.      เด็กชายสุทธิพงศ์  ปรารมภ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

 

ระดับประถมศึกษา ทีมหญิงล้วน

รางวัลชมเชยอันดับที่ ๒

ประกอบด้วย

๓.      เด็กหญิงพีรดา  ต๊ะพันธ์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๔.      เด็กหญิงนภาพร  แต้มดี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๕.      เด็กหญิงภิราวรรณ  อนันตาวระ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๖.      เด็กหญิงณัฎฐิกา  จะแอ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๗.      เด็กหญิงธรณ์ธันย์  ลาจันแก้ว  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

 

ผลการแข่งขันระดับภาคคณะสงฆ์ (ภาค ๖) ดังนี้

ระดับประถมศึกษา ทีมชายล้วน

รางวัลชมเชย

ประกอบด้วย

๑.      เด็กชายธนวัฒน์  ข่วงทิพย์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๒.      เด็กชายสืบพงษ์  พรหมฟัง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๓.      เด็กชายพีรพงษ์  ประโยตัง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๔.      เด็กชายอนุวัฒน์  ใจมาบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๕.      เด็กชายสุทธิพงศ์  ปรารมภ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔