> ข้อมูลผู้บริหาร
Get Adobe Flash player

แขกแก้วมาเยือน

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2553

Powered by JoomlaGadgets

โรงเรียนดีประจำตำบล
ผลงานวิชาการปฏิทินการปฏิบัติงาน

ระบบประกันคุณภาพภายใน

มาตรฐานโรงเรียนวัดเสด็จ คู่มือระบบประกันคุณภาพภายปี 61 คู่มือการนิเทศภายใน แผนการนิเทศภายใน 2559 คู่มือบริหารโรงเรียน คู่มือประเมิน 4ส.19จุดเน้น คู่มือฯ ร.ร.ส่งเสริมสุขภาพ เสด็จ 53คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แผนการนิเทศภายใน 2560

แผนการดำเนินการ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา58-61 แผนพัฒนาคุณภาพ'ศึกษา 54-57 แผนปฏิบัติการปีงบฯ 2559 แผนปฏิบัติการปีงบฯ 2560 แผนปฏิบัติการปีงบฯ 2561 แผนปฏิบัติการปีงบฯ 2562 แผนปฏิบัติการปีงบฯ 2563 แผนปฏิบัติการปีงบฯ 2564

สรุปและรายงานผลปฏิบัติการ

ผลการประเมิน สมศ.รอบที่ 1,2ผลการประเมิน สมศ.รอบที่ 3รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา(SAR)2559 รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา(SAR)2560 รายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2559 รายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2560 รายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2561 รายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562 รายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลสารสนเทศ

รวมผลสัมฤทธิ์นักเรียน 2558 ข้อมูลจำนวนนักเรียน 53-57 ข้อมูลจำนวนนักเรียน 2558ข้อมูลจำนวนนักเรียน 2559จำนวนนักเรียน 2557-2560ทำเนียบศิษย์เก่า

๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์


โรงเรียนวัดเสด็จ ภูมิใจนำเสนอวีดีโอชุด“๑  โรงเรียน  ๑  อาชีพ  ๑  ผลิตภัณฑ์” ซึ่งได้รับรางวัลระดับภาค  ภายใต้ชื่อ  “สับปะรดคู่เคียง  ภูมิปัญญาเสด็จบ้านเฮา”  เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสับปะรดซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของตำบลบ้านเสด็จ  ได้ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการเข้ากับการดำเนินงาน  นอกจากนั้นเน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงของนักเรียน  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่โรงเรียนวัดเสด็จ

แหล่งความรู้

รู้จักอาเซียน
- ข้อมูลพื้นฐานอาเซียน
- ประเทศสมาชิกอาเซียน
- เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
E-BOOK สทร.สพฐ.
รวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
ศูนย์รวมสื่อ
แห่งรวบรวม เผยแพร่ ให้บริการ สื่อการเรียนรู้ที่หลากกลาย
Pil Obec
การเรียนการสอนกิจกรรมสนุกๆ ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
คลังความรู้สารานุกรมไทย พจนานุกรม ค้นหาคำศัพท์ออนไลน์
ภาษาไทย ภาษาทอง
เว็บไซต์ให้สาระความรู้เกี่ยวกับ ข้อสอบ เนื้อหา แบบฝึกหัด ในรายวิชาภาษาไทย
นวัตกรรมทางการศึกษา
เส้นทางสู่นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ที่หลายหลาย
ฝากกด like ใหม่ด้วยครับ เนื่องจากเพจเดิมถูกล็อค!!
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง

 

ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสด็จนายชำนาญ   แสงจันทร์

วัน เดือน ปี เกิด 3   มีนาคม   2505

สถานที่เกิด บ้านเลขที่ 38/1  หมู่ที่ 3  ตำบลแม่ปุ  อำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง
ชื่อบิดา นายวิเชียร    แสงจันทร์        อาชีพ   ทำสวน
ชื่อมารดา นางตุ่นแก้ว    แสงจันทร์        อาชีพ   ทำสวน
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 496     หมู่ที่ 4  ตำบล ต้นธงชัย    อำเภอเมือง     จังหวัดลำปาง

สถานภาพการสมรส

คู่สมรสชื่อ นางพรรธนา แสงจันทร์  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

บุตร/ธิดา จำนวน 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน
1. นางสาวชนัญญา  แสงจันทร์ 
2. นายชิติพัทธ์  แสงจันทร์

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2524    มัธยมศึกษาปีที่  5              โรงเรียนเถินวิทยา
พ.ศ. 2528    ค.บ. ( เกษตรศาสตร์ )         วิทยาลัยครูลำปาง
พ.ศ. 2533    วท.ม. ( เกษตรศาสตร์ )       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2536    ศษ.บ. ( บริหารการศึกษา )    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติรับราชการ
พ.ศ. 2529    อาจารย์  1  โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. 2535    อาจารย์  1  โรงเรียนบ้านผาแล  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2536    อาจารย์  2  โรงเรียนบ้านผาแล  อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2538    ครูใหญ่โรงเรียนบ้านศรีสะอาด  อำเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2543    อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำน้อย  อำเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2546    อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านแม่กวัก  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง
พ.ศ. 2547    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กวัก  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง
พ.ศ. 2551    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสด็จ  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง

ผลงานดีเด่น

พ.ศ. 2544    บุคลากรต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2544    วุฒิบัตรครูดีศรีพญาเม็งราย สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2545    วุฒิบัตรผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2548    วุฒิบัตรผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับเหรียญทอง สพป.ลป. เขต 1
พ.ศ 2549    วุฒิบัตรผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับเหรียญทอง กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายงาวกัลยาณมิตร อ.งาว สพป.ลป. เขต 1
พ.ศ. 2549    วุฒิบัตรผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับเหรียญทอง สพป.ลป. เขต 1
พ.ศ. 2549    โรงเรียนบ้านแม่กวัก ได้รับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษา  ขนาดเล็ก
พ.ศ. 2552    เกียรติบัตรผู้อำนวยการโรงเรียนดีเด่น ระดับเหรียญทอง สพป.ลป. เขต 1
พ.ศ. 2552    โรงเรียนวัดเสด็จ ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 1 โรงเรียนพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง
พ.ศ. 2553    เกียรติบัตรชนะเลิศผู้บริหารรักการอ่าน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง สพป.ลป. เขต 1

พ.ศ. 2554    เกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น ระดับเหรียญทอง โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง สพป.ลป. เขต 1

พ.ศ. 2554    เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2554 ของคุรุสภา
พ.ศ. 2554    เกียรติบัตรชนะเลิศผู้บริหารรักการอ่าน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลางสพป.ลป. เขต 1

พ.ศ. 2555    เกียรติบัตรผู้ทำคุรประโยชน์ด้านการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
พ.ศ. 2556    เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี  ของคุรุสภา
พ.ศ. 2556    เกียรติบัตรดีเด่นการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประเภทครัวเรือนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง  จำกัด

พ.ศ. 2558    ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประเภท "ผู้บริหารสถานศึกษา" ที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างวินัยทางการเงินของศูนย์พัฒนาชีวิตครู สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2558    เกียรติบัตรดีเด่นการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประเภทครัวเรือนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด

พ.ศ. 2559    เกียรติบัตรครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติยศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1(Lampang 1 Awards) ปีการศึกษา 2558 ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการ

พ.ศ. 2559    โล่รางวัล  MOE AWARDS  ประเภทบุคคล  สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ

คติพจน์ประจำใจ ศรัทธา   มุ่งหวัง   ตั้งใจ