> พบผู้บริหาร
Get Adobe Flash player

แขกแก้วมาเยือน

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2553

Powered by JoomlaGadgets

โรงเรียนดีประจำตำบล
ผลงานวิชาการปฏิทินการปฏิบัติงาน

ระบบประกันคุณภาพภายใน

มาตรฐานโรงเรียนวัดเสด็จ คู่มือระบบประกันคุณภาพภายปี 61 คู่มือการนิเทศภายใน แผนการนิเทศภายใน 2559 คู่มือบริหารโรงเรียน คู่มือประเมิน 4ส.19จุดเน้น คู่มือฯ ร.ร.ส่งเสริมสุขภาพ เสด็จ 53คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แผนการนิเทศภายใน 2560

แผนการดำเนินการ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา58-61 แผนพัฒนาคุณภาพ'ศึกษา 54-57 แผนปฏิบัติการปีงบฯ 2559 แผนปฏิบัติการปีงบฯ 2560 แผนปฏิบัติการปีงบฯ 2561

สรุปและรายงานผลปฏิบัติการ

ผลการประเมิน สมศ.รอบที่ 1,2ผลการประเมิน สมศ.รอบที่ 3รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา(SAR)2559 รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา(SAR)2560 รายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2559 รายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลสารสนเทศ

รวมผลสัมฤทธิ์นักเรียน 2558 ข้อมูลจำนวนนักเรียน 53-57 ข้อมูลจำนวนนักเรียน 2558ข้อมูลจำนวนนักเรียน 2559จำนวนนักเรียน 2557-2560ทำเนียบศิษย์เก่า

๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์


โรงเรียนวัดเสด็จ ภูมิใจนำเสนอวีดีโอชุด“๑  โรงเรียน  ๑  อาชีพ  ๑  ผลิตภัณฑ์” ซึ่งได้รับรางวัลระดับภาค  ภายใต้ชื่อ  “สับปะรดคู่เคียง  ภูมิปัญญาเสด็จบ้านเฮา”  เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสับปะรดซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของตำบลบ้านเสด็จ  ได้ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการเข้ากับการดำเนินงาน  นอกจากนั้นเน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงของนักเรียน  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่โรงเรียนวัดเสด็จ

แหล่งความรู้

รู้จักอาเซียน
- ข้อมูลพื้นฐานอาเซียน
- ประเทศสมาชิกอาเซียน
- เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
E-BOOK สทร.สพฐ.
รวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
ศูนย์รวมสื่อ
แห่งรวบรวม เผยแพร่ ให้บริการ สื่อการเรียนรู้ที่หลากกลาย
Pil Obec
การเรียนการสอนกิจกรรมสนุกๆ ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
คลังความรู้สารานุกรมไทย พจนานุกรม ค้นหาคำศัพท์ออนไลน์
ภาษาไทย ภาษาทอง
เว็บไซต์ให้สาระความรู้เกี่ยวกับ ข้อสอบ เนื้อหา แบบฝึกหัด ในรายวิชาภาษาไทย
นวัตกรรมทางการศึกษา
เส้นทางสู่นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ที่หลายหลาย
ฝากกด like ใหม่ด้วยครับ เนื่องจากเพจเดิมถูกล็อค!!
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง

โรงเรียนวัดเสด็จได้กำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนไว้ว่า “ โรงเรียนวัดเสด็จจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี ด้วยระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

อีกทั้งโรงเรียนวัดเสด็จยังเป็นเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา การขับเคลื่อนงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนจึงได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒ ๓ ๔ (๒ เงื่อนไข ๓ หลักการ ๔ มิติ) เป็นหลักสำคัญ โดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับการดำเนินงานทุกด้าน

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ผ่านมาโรงเรียนวัดเสด็จได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ ในการเป็นแกนนำขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด เช่น โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนดีใกล้บ้าน

โรงเรียนดีประจำตำบล โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งถึงแม้จะมีนโยบายหลายเรื่องที่จะต้องดำเนินการ แต่โรงเรียนวัดเสด็จยังคงยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักโดยเชื่อมโยงเข้ากับทุกนโยบายที่ได้ดำเนินการ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอย่างมีความสุข โดยเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิตด้วยแนวคิด “อยู่อย่างพอเพียง พอแล้วรู้จักแบ่งปันกัน”

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดเสด็จจะได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่กำหนดไว้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้กำหนดนโยบายให้ครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดแทรกและบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการบูรณาแหล่งเรียนเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ในโรงเรียนเข้ากับกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นอกจากนั้นจะได้ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมให้ครูได้ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อให้ครู นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้อย่างมีความสุข อีกทั้งได้จัดสถานที่ บรรยากาศบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของครู

โรงเรียนวัดเสด็จได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบวัดผลระดับชาติ ได้แก่ การสอบ O - Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ การสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ให้สูงขึ้น ทั้งนี้ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผลการสอบ O - Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่ผลการประเมินก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจระดับหนึ่ง คะแนนเฉลี่ยทุกสาระสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ส่วนผลการประเมิน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ อยู่ในระดับน่าพึงพอใจมาก โดยผลการประเมิน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนวัดเสด็จ มีคะแนนสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา สูงกว่าระดับจังหวัด สูงกว่าระดับศึกษาธิการภาค สูงกว่าระดับต้นสังกัด และสูงกว่าระดับประเทศ ทั้งนี้โรงเรียนวัดเสด็จต้องขอขอบคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่ได้ติดตามช่วยเหลือนักเรียนในชั้นเรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และขอขอบคุณครูผู้สอนแต่ละสาระที่ได้เอาใจใส่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดเสด็จจะได้นำผลการประเมินจากการวัดผลระดับชาติมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และหาแนวทางพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้ต่อไป

ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ประสานความร่วมมือ รับฟังความคิดเห็น ขอความเห็นชอบเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนผ่านการประชุม ทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียน เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโรงเรียน ทำให้การพัฒนาโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเสด็จได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชมรม ฯ ชุดใหม่ เนื่องจากคณะกรรมการบริหารชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเสด็จชุดเดิมได้สิ้นสุดวาระ ซึ่งชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเสด็จเป็นองค์กรจิตอาสาที่ตั้งขึ้นมาเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ได้ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนวัดเสด็จและชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเสด็จ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การขยายผลการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดเสด็จจะได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายขยายผลไปยังโรงเรียนต่าง ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนที่สนใจ ผ่านการศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดเสด็จ การนำผลงานของโรงเรียนไปจัดนิทรรศการยังสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งนำเสนอผ่านการประชุมสัมมนาในโอกาสต่าง ๆ หรือได้รับการประสานความร่วมมือ นอกจากนั้นโรงเรียนวัดเสด็จจะได้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคน และนักเรียนเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการทบทวนเติมเต็มและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นแกนนำในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา สู่ความยั่งยืนต่อไป

ด้ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเสด็จ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเสด็จ ผู้ปกครองนักเรียนทุกคน ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเสด็จ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการขับเคลื่อนพัฒนางานของโรงเรียนอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง ตลอดมาและที่จะได้ดำเนินการต่อไป ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนด้วยดี