> พบผู้บริหาร
Get Adobe Flash player

แขกแก้วมาเยือน

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2553

Powered by JoomlaGadgets

โรงเรียนดีประจำตำบล
ผลงานวิชาการระบบประกันคุณภาพภายใน

มาตรฐานโรงเรียนวัดเสด็จ คู่มือระบบประกันคุณภาพภายปี 53 คู่มือการนิเทศภายใน แผนการนิเทศภายใน 2559 คู่มือบริหารโรงเรียน คู่มือประเมิน 4ส.19จุดเน้น คู่มือฯ ร.ร.ส่งเสริมสุขภาพ เสด็จ 53คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

แผนการดำเนินการ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา58-61 แผนพัฒนาคุณภาพ'ศึกษา 54-57 แผนปฏิบัติการปีงบฯ 2557 แผนปฏิบัติการปีงบฯ 2558

ข้อมูลสารสนเทศ

รวมผลสัมฤทธิ์นักเรียน 2558 ข้อมูลจำนวนนักเรียน 53-57 ข้อมูลจำนวนนักเรียน 2558ข้อมูลจำนวนนักเรียน 2559ทำเนียบศิษย์เก่าปฏิทินปฏิบัติงาน กิจกรรม ปีการศึกษา 2559

แหล่งความรู้

รู้จักอาเซียน
- ข้อมูลพื้นฐานอาเซียน
- ประเทศสมาชิกอาเซียน
- เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
E-BOOK สทร.สพฐ.
รวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
ศูนย์รวมสื่อ
แห่งรวบรวม เผยแพร่ ให้บริการ สื่อการเรียนรู้ที่หลากกลาย
Pil Obec
การเรียนการสอนกิจกรรมสนุกๆ ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
คลังความรู้สารานุกรมไทย พจนานุกรม ค้นหาคำศัพท์ออนไลน์
ภาษาไทย ภาษาทอง
เว็บไซต์ให้สาระความรู้เกี่ยวกับ ข้อสอบ เนื้อหา แบบฝึกหัด ในรายวิชาภาษาไทย
นวัตกรรมทางการศึกษา
เส้นทางสู่นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ที่หลายหลาย
ฝากกด like ใหม่ด้วยครับ เนื่องจากเพจเดิมถูกล็อค!!
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง

โรงเรียนวัดเสด็จได้กำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนไว้ว่า “ โรงเรียนวัดเสด็จจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ตามมาตรฐานการศึกษา  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี ด้วยระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม   ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”  โดยโรงเรียนได้ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๕๙  โรงเรียนวัดเสด็จจะได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่กำหนดไว้  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้กำหนดนโยบายให้ครูได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สอดแทรกและบูรณาการเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ๑  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนได้จัดทำฐานการเรียนรู้ในการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๓ ฐาน คือ ฐานน้ำยามะกรูดสูตรพอเพียง ฐานสับปะรดคู่เคียงภูมิปัญญาเสด็จบ้านเฮา และฐานปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ได้จัดทำเป็นหน่วยการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แต่ละฐานการเรียนรู้  มีการบูรณาการกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้เข้ากับกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  นอกจากนั้นได้จัดทำแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่หลากหลายเพื่อให้ครู นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้อย่างมีความสุข  อีกทั้งได้จัดสถานที่  บรรยากาศบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของครู  เพื่อเป็นการสนองตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด โรงเรียนวัดเสด็จได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต โครงการโรงเรียนประชารัฐ และจะได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงเข้ากับกิจกรรม / โครงการที่โรงเรียนได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โรงเรียนวัดเสด็จได้จัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านวิชาการ  ทั้งนี้ผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๘ อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ ผลการสอบวัดผลทางการเรียนระดับชาติ (O - Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๕ สาระ เพิ่มขึ้นทุกสาระ ผลการสอบวัดผลระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๓ ด้าน เพิ่มขึ้นทุกด้าน  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดเสด็จตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ์ผลจากการสอบวัดผลทางการเรียนระดับชาติ (O - Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ซึ่งหากดำเนินการตามแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯ ผลสำเร็จคงจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การบริหารจัดการโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนได้เป็นแบบอย่างที่ดีในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาบูรณาการในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ได้ประสานความร่วมมือ รับฟังความคิดเห็น ขอความเห็นชอบเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียนผ่านการประชุม  ทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียน เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโรงเรียน  ทำให้การพัฒนาโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การดำเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  โรงเรียนวัดเสด็จได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  ได้มีการขยายผลไปยังโรงเรียนต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น ตลอดจนผู้ที่ให้ความสนใจและมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง  โรงเรียนวัดเสด็จได้จัดทำศูนย์รวมข้อมูลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรวบรวมผลงานไว้ให้ผู้ที่มาศึกษาดูงานได้ศึกษาค้นคว้า นอกจากนั้นได้เผยแพร่การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านทางเว็ปไซด์ของโรงเรียน www.watsadet.ac.thเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเสด็จ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเสด็จ  ผู้ปกครองนักเรียนทุกคน  ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการขับเคลื่อนพัฒนางานของโรงเรียนอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง ตลอดมาและที่จะได้ดำเนินการต่อไป  ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนด้วยดี