> บุคลากร
Get Adobe Flash player

แขกแก้วมาเยือน

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2553

Powered by JoomlaGadgets

โรงเรียนดีประจำตำบล
ผลงานวิชาการระบบประกันคุณภาพภายใน

มาตรฐานโรงเรียนวัดเสด็จ คู่มือระบบประกันคุณภาพภายปี 53 คู่มือการนิเทศภายใน แผนการนิเทศภายใน 2559 คู่มือบริหารโรงเรียน คู่มือประเมิน 4ส.19จุดเน้น คู่มือฯ ร.ร.ส่งเสริมสุขภาพ เสด็จ 53คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

แผนการดำเนินการ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา58-61 แผนพัฒนาคุณภาพ'ศึกษา 54-57 แผนปฏิบัติการปีงบฯ 2557 แผนปฏิบัติการปีงบฯ 2558

ข้อมูลสารสนเทศ

รวมผลสัมฤทธิ์นักเรียน 2558 ข้อมูลจำนวนนักเรียน 53-57 ข้อมูลจำนวนนักเรียน 2558ข้อมูลจำนวนนักเรียน 2559ทำเนียบศิษย์เก่าปฏิทินปฏิบัติงาน กิจกรรม ปีการศึกษา 2559

แหล่งความรู้

รู้จักอาเซียน
- ข้อมูลพื้นฐานอาเซียน
- ประเทศสมาชิกอาเซียน
- เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
E-BOOK สทร.สพฐ.
รวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู
ศูนย์รวมสื่อ
แห่งรวบรวม เผยแพร่ ให้บริการ สื่อการเรียนรู้ที่หลากกลาย
Pil Obec
การเรียนการสอนกิจกรรมสนุกๆ ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
คลังความรู้สารานุกรมไทย พจนานุกรม ค้นหาคำศัพท์ออนไลน์
ภาษาไทย ภาษาทอง
เว็บไซต์ให้สาระความรู้เกี่ยวกับ ข้อสอบ เนื้อหา แบบฝึกหัด ในรายวิชาภาษาไทย
นวัตกรรมทางการศึกษา
เส้นทางสู่นวัตกรรมทางการศึกษา สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ที่หลายหลาย
ฝากกด like ใหม่ด้วยครับ เนื่องจากเพจเดิมถูกล็อค!!
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง
   วัดเสด็จนั้นคู่บ้าน การศึกษาคือศักดิ์ศรี สิ่งแวดล้อมเราก็ดี มีความสุขด้วยพอเพียง


นายชำนาญ แสงจันทร์
ผู้อำนวยการ

 

นางสาวจุรีรัตน์  จิตหาญ
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1
นางสาวณิชชา ชอบธรรม
ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2
นางศรีทอน นิ่มพานิช
ครูพี่เลี้ยงชั้นอนุบาล

 

นางทองทรัพย์ อนุจาผัด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
นางอนงค์ กุลเมือง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
นายมนูญ  จองตามา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

 

นางสาววิภาวี  แต้มไว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางเฉลิมขวัญ  วิญญา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางกัญชพร ชาติทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายพัฒนพงษ์ ฟูใจ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวพิราลักษณ์ ระวังวงศ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายจักรกฤษณ์ โนชัย
ครูพิเศษสาระภาษาต่างประเทศ

นายศรีรัตน์ ธุระ
ครูพิเศษสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

ว่าที่ร.ต.นิวัตน์ กิติคำ
ครูพิเศษสาระกอท.

นางสาวเบญจวรรณ ต๊ะเครือ
ครูพิเศษสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปี 2558นายศราวุฒิ  พุทธวงศ์

สาขาวิชาพลศึกษา

นายสยาม  จานเก่า

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวพัชนุพร  ปัจโย

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวศิริพร  ฟองคำ

สาขาวิชาภาษาไทย

นางสาวอำพร  ธนวัฒน์บวรศิริ

สาขาวิชาภาษาไทย

นางสาวจิตรลดา  บุญยืน

สาขาวิชาคณิตศาสตร์


นางสาวนารี  มาลีบุตร

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวจิราภรณ์  สิงห์เพ็ง

สาขาวิชาสังคมศึกษา

นางสาวกมลชนก  สุริยวงศ์

สาขาวิชาสังคมศึกษา

นางสาวอรัญญา  มโนศักดิ์

สาขาวิชาปฐมวัย

นางสาววิยะดา  สว่างธรรมกุล

สาขาวิชาปฐมวัย

 

 

นายราชันต์  วังก๋าใจ

นักการภารโรง

นายประเสริฐ ศรีแสง

คนสวน