> เอกลักษณ์ของโรงเรียน

เอกลักษณ์ของโรงเรียนวัดเสด็จ

สิ่งแวดล้อมดี มีคุณธรรม นำสู่วิถีชีวิตพอเพียง

ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน
การศึกษาคือรากฐานของชีวิต

 

จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดเสด็จ
โรงเรียนวัดเสด็จมีจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาได้รับอิทธิพลจากแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนยึดแนวคิดปรัชญาการศึกษา
ให้ผู้เรียนฝึกความคิด  คิดอย่างถูกวิธี  คิดอย่างมีระบบ   ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง   เน้นความถนัดและความสนใจ สร้างเสริมระเบียบวินัย ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทางเนื้อหาวิชา โดยตรงตามคำขวัญของโรงเรียนที่ว่า  การศึกษาคือรากฐานของชีวิต

 

การบริหารงานของผู้บริหาร
“ผู้มีความคิดกว้างไกล เป็นนักปฏิรูป ดำเนินงานในฐานะผู้นำ เป็นคนดี  ประพฤติดี มีคุณธรรม  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ยึดหลักพรหมวิหาร ๔  ยึดหลักเหตุผล   ใช้กฎระเบียบอย่างมีเหตุผล”

ปรัชญาการศึกษาของครูโรงเรียนวัดเสด็จ
“ครูเป็นผู้ถ่ายทอดศิลปวิทยาให้แก่ศิษย์ ชี้แนะให้ดำเนินชีวิตที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการคิด และประพฤติที่ดีงาม  และเป็นผู้รอบรู้ และมีประสบการณ์ ยอมรับความแตกต่างของผู้เรียน”

ลักษณะของนักเรียนวัดเสด็จ
“นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ  มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล  มีสติปัญญา  สามารถแก้ไขปัญหา  ด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกในหน้าที่  และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมโลกได้อย่างดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสูตรของโรงเรียน

“โรงเรียนวัดเสด็จ ได้จัดหลักสูตรสถานศึกษา สอดแทรกความเป็นท้องถิ่นในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต”

การวัดผลและประเมินผล
“ วัดและประเมินผลเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้  ลักษณะสำคัญและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ”