> โรงเรียนวัดเสด็จขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

 

โรงเรียนวัดเสด็จขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

การแข่งขันบรรยายธรรมประจำปี ๒๕๖๔

ผลการแข่งขันระดับจังหวัด ดังนี้

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

๑.      เด็กหญิงจิรดา  อินทะเสน               ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

๑.      เด็กหญิงดวงใจ  สารบัว                  ได้รับรางวัล ชมเชย

๒.      เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  กระแสเทพ       ได้รับรางวัล ชมเชย

 

ผลการแข่งขันระดับภาคคณะสงฆ์ (ภาค ๖) ดังนี้

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

๑.        เด็กหญิงจิรดา  อินทะเสน               ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ

 

การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ประจำปี ๒๕๖๔

ผลการแข่งขันระดับประเทศ ดังนี้

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

๑.      เด็กหญิงจิรดา  อินทะเสน          ได้รับรางวัล รอผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขันระดับจังหวัด ดังนี้

ระดับประถมศึกษา ทีมชายล้วน

รางวัลรองชนะเลิศ

ประกอบด้วย

๒.      เด็กชายธนวัฒน์  ข่วงทิพย์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๓.      เด็กชายสืบพงษ์  พรหมฟัง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๔.      เด็กชายพีรพงษ์  ประโยตัง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๕.      เด็กชายอนุวัฒน์  ใจมาบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๖.      เด็กชายสุทธิพงศ์  ปรารมภ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

 

ระดับประถมศึกษา ทีมหญิงล้วน

รางวัลชมเชยอันดับที่ ๒

ประกอบด้วย

๓.      เด็กหญิงพีรดา  ต๊ะพันธ์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๔.      เด็กหญิงนภาพร  แต้มดี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๕.      เด็กหญิงภิราวรรณ  อนันตาวระ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๖.      เด็กหญิงณัฎฐิกา  จะแอ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๗.      เด็กหญิงธรณ์ธันย์  ลาจันแก้ว  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

 

ผลการแข่งขันระดับภาคคณะสงฆ์ (ภาค ๖) ดังนี้

ระดับประถมศึกษา ทีมชายล้วน

รางวัลชมเชย

ประกอบด้วย

๑.      เด็กชายธนวัฒน์  ข่วงทิพย์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๒.      เด็กชายสืบพงษ์  พรหมฟัง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๓.      เด็กชายพีรพงษ์  ประโยตัง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๔.      เด็กชายอนุวัฒน์  ใจมาบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๕.      เด็กชายสุทธิพงศ์  ปรารมภ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔